МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА НАУКОВА БАЗА

Для проведення навчального процесу на кафедрі обладнано два сучасні комп’ютерні класи на 30 посадочних місць. Це дозволяє проводити на високому технічному рівні викладання дисциплін пов’язаних з об'єктно-орієнтованим програмуванням і розробкою систем візуального проектування інтерфейсів користувача програмних продуктів і WEB-дизайну (Delphi, VBA, Java, ХML, C++), фахово-спеціалізованих дисциплін, де використовується професійно-спрямоване програмне забезпечення з інженерної і комп’ютерної графіки, схемотехнічного проектування засобів обчислювальної техніки та комп’ютерних систем і мереж, зокрема прикладні пакети програм P-CAD, Auto-CAD, 3DMaxstudioта інші. Всі комп’ютери кафедри об’єднанні в локальну мережу і мають прямий вихід до мережі Internet. Для викладання спеціалізованих інженерних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки інженерів з напрямку “Комп’ютерна інженерія” обладнана спеціалізована лабораторія з архітектури, конструювання і тестування ЕОМ та периферійних пристроїв, системного програмування, системного програмного забезпечення і WEB-дизайну.

На кафедрі створено дві аудиторії персональних ЕОМ, об'єднаних в обчислювальну мережу з виходом до світової мережі INTERNET та до загальноуніверситетської мережі. Працює лабораторія комп’ютерних мереж. Протягом усіх років навчання студенти вивчають та застосовують на практиці мови програмування C++, Pascal, Assembler, системи візуального проектування Delphi, VisualBasic, Visual C++, JavaBuilder, опановують роботу в операційних середовищах Windows та LINUX, вивчають сучасні мережеві технології PHP, PERL, JAVA, ознайомлюються з графічними пакетами AdobeIllustrator, 3D STUDIOMAX та CorelDraw,тощо. Для розв'язання інженерних задач студенти використовують математичні пакети MathCAD та MathLab, системи автоматизованного проектування AutoCAD, PCAD, а також опановують сучасні системи управління базами даних, зокрема MS SQL Server.

Студенти активно залучаються до наукової роботи. На кафедрі проводиться науково-дослідна робота з підвищення ефективності роботи, безпеки комп’ютерних систем та мереж. Щорічно професорсько-викладацький склад, аспіранти, що закріплені за кафедрою, студенти беруть участь у науково-дослідній роботі, семінарах кафедри.

Студенти, які навчаються на кафедрі, регулярно беруть участь та є переможцями обласних та всеукраїнських олімпіад й конкурсів з програмування та комп'ютерної техніки.

Вчені кафедри спільно з аспірантами й студентами старших курсів проводять теоретичні дослідження, практичні розробки в області надійних та безпечних комп'ютерних технологій для критичних і комерційних додатків, регулярно беруть участь в організації та проведенні національних і міжнародних конференцій й проектів (TEMPUS). На кафедрі ведеться підготовка кандидатів наук за двома спеціальностями: автоматизація процесів керування; комп’ютерні системи та компоненти.

Таким чином, підготовка на кафедрі КСМ дозволяє випускникам успішно працювати провідними спеціалістами з розробки та експлуатації:

обчислювальних мереж;

локальних та розподілених інформаційних систем;

прикладних інтелектуальних систем;

систем інтелектуальної підтримки комп'ютеризованого виробництва;

захищених та високонадійних гнучких комп'ютеризованих систем;

інтегрованих комп'ютерних систем обробки інформації;

технічних та програмних засобів з елементами штучного інтелекту;

систем формування та супроводження баз знань та баз даних;

програмного забезпечення комп'ютерних мереж;

навігаційного та пошукового програмного забезпечення мережі Інтернет;

мікропроцесорних та комп'ютерних пристроїв різноманітного призначення;

засобів технічного діагностування комп'ютерних систем та мереж.