Кафедра Комп’ютерні системи та мережі

Кафедра Комп’ютерні системи та мережі була створена в березні 2004 року. І нформаційні технології в наш час стали по суті єдиним робочим інструментом для вирішення багатьох складних завдань управління і організації. Ринкові перетворення в Україні в цілому та у галузях народного господарства викликали нагальну потребу пошуку нових підходів щодо управління промисловими підприємствами, фірмами та ін. Вирішальну роль у цьому процесі відіграють комп’ютерні мережі, які знаходять своє застосування в усіх сферах діяльності, починаючи від керування технологічними процесами і закінчуючи такими сферами як реклама, торгівля, банківська справа, бухгалтерський облік та ін. В цьому контексті особливо актуальною є підготовка спеціалістів, здатних розробляти науково-інженерні основи для створення сучасних промислово-технологічних комп’ютерних систем і мереж.

Кафедра готує фахівців за напрямом 0915 - "Комп’ютерна інженерія". Навчальний процес ведеться за ступінчастою системою з кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”. Ліцензійний обсяг прийому студентів на перший курс на денну форму навчання за рівнем "бакалавр" складає 30 осіб, в тому числі 6 магістрів, на заочну форму навчання - 20 осіб.

Н а кафедрі працюють 1 доктор наук, професор, 7 кандидат ів наук, доцент ів , 2 асистент и . Очолює кафедру - професор, доктор технічних наук - Горбійчук Михайло Іванович. При кафедрі функціонує аспірантура з і спеціальності 05.13.07- Автоматизація технологічних процесів. За останні 5 років її випускниками успішно захищен о 4 кандидатські дисертації.

Основним науковим напрямком діяльності кафедри комп’ютерних систем та мереж є планова державна науково-дослідна програма із розвитку нафтогазового комплексу України "Синтез комп’ютерних систем і мереж для об’єктів нафтогазового комплексу. Студенти, які успішно навчаються, приймають безпосередню участь в наукових розробках та експериментах. Кращі з них мають можливість продовжити навчання і наукову роботу в аспірантурі.
Навчальний процес кафедри к омп’ютерних систем і мереж забезпечують комп’ютерні класи, оснащені сучасними комп'ютерами, які об’єднані у локальні мережі, що мають доступ до глобальної мережі Інтернет. Використовуються новітні технології ведення навчального поцесу, розробляється та постійно оновлюється його методичне забезпечення.

Студенти грунтовно вивчають алгоритмічні мови та програмування, алгоритмічне та програмне забезпечення, операційні системи та бази даних, а також сучасні засоби систем автоматизованого проектування. Майбутні спеціалісти вивчають комп'ютерну графіку, електроніку і мікросхемотехніку, обчислювальну техніку, системи та мережі передачі даних, основи захисту інформації тощо. Час , відведений для роботи кожного студента на комп’ютері , складає не менше 1-2 години в день.

Високий рівень підготовки випускників з комп'ютерної інженерії дозволяє їм самостійно проектувати і розробляти як на рівні окремих блоків і вузлів, так і на структурно-системному рівні, універсальні і спеціалізовані комп'ютери, мережі ЕОМ, обчислювальні комплекси, системи, спеціалізовані мікропроцесорні пристрої, контролери, адаптери та ін. у комплексі з відповідним програмним забезпеченням.

Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України випускники напряму підготовки комп’ютерна інженерія можуть займати такі посади як інженер з комп’ютерних систем, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, інженер-електронік, інженер-програміст, інженер-системотехнік, адміністратор обчислювальної системи, оператор електронно-обчислювальних машин, фахівець з компютерної графіки, технік обчислювального центру та ін.